XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DƯỚI ĐÂY BỞI VÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY (“ĐKDV”) VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP VÀO ĐKDV NÀY BẰNG CÁCH DẪN CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, XIN VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1. Định nghĩa

(i) “Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp Được Tổng Hợp” là Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp mà đã được kết hợp với thông tin của Người Dùng khác và được phân tích hoặc đánh giá tổng thể, sao cho, theo một cách hợp lý, không có cá nhân cụ thể nào được nhận dạng.

(ii) “Chăm Sóc Khách Hàng” là các chức năng hỗ trợ được Gene Friend cung cấp cho Người Dùng trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ.

(iii) “Gene Friend” có nghĩa là Công ty TNHH Gene Friend Việt Nam, được thành lập hợp pháp theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0108276596 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/5/2018, có trụ sở tại Tầng 6, Tòa nhà Sông Đô, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (còn được gọi là “chúng tôi”).

(iv) “Tài Khoản Genetica” là một tài khoản được tạo miễn phí bởi Người Dùng, và được Gene Friend cho phép, trên Trang Web cho mục đích truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ bởi Người Dùng.

(v) “Nghiên Cứu Của Gene Friend” có nghĩa là nghiên cứu khoa học mà Gene Friend thực hiện với ý định công bố trong một tạp chí khoa học được bình duyệt. Việc sử dụng thông tin của bạn cho mục đích Nghiên Cứu Của Gene Friend tuân theo sự đồng ý trong Thư Chấp Thuận tương ứng, theo quy định của ĐKDV này và Chính Sách Quyền Riêng Tư.

(vi) “Bên Được Cho Phép” / “Các Bên Được Cho Phép” có nghĩa là Đối Tác của Gene Friend, tức là Gene Friend Way, Inc., được thành lập theo Giấy Phép số 4086894 do Tổng Trưởng Bang California cấp ngày 05/12/2017, và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có các thỏa thuận có hiệu lực với Gene Friend trong việc cung cấp Dịch Vụ.

(vii)  “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, một cách độc lập hoặc kết hợp với các thông tin khác. Gene Friend thu thập, xử lý, lưu trữ, và sử dụng các loại Thông Tin Cá Nhân sau:

a.   “Thông Tin Về Gen” là thông tin liên quan đến trình tự gen của bạn (ví dụ: As, Ts, Cs và Gs tại các vị trí cụ thể trong bộ gen của bạn), được tổng hợp thông qua việc xử lý mẫu nước bọt của bạn bởi Gene Friend hoặc bởi Các Bên Được Cho Phép, bên kế thừa và/hoặc bên được chuyển giao; hoặc được xử lý bởi Gene Friend và/hoặc được cung cấp cho Gene Friend theo cách khác;

b. “Thông Tin Đăng Ký” là thông tin bạn cung cấp về bản thân khi đăng ký và/hoặc mua Dịch Vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, email, Tên Đăng Nhập và mật khẩu Người Dùng, và thông tin thanh toán); và

c .“Thông Tin Tự Cung Cấp” là tất cả thông tin về bản thân bạn, bao gồm tình trạng bệnh tật của bạn, các thông tin liên quan đến sức khỏe khác, đặc điểm cá nhân, dân tộc, lịch sử gia đình và các thông tin khác mà bạn điền vào các khảo sát, các biểu mẫu hoặc các tính năng khi đăng nhập vào Tài Khoản Genetica của bạn.

(viii) “Chính Sách Quyền Riêng Tư” là Chính Sách Quyền Riêng Tư của Gene Friend được đặt tại https://genetica.asia/vi/chinh-sach-quyen-rieng-tu/.

(ix) “Phát Triển Sản Phẩm” có nghĩa là nghiên cứu được thực hiện cho mục đich phát triển sản phẩm mới và các hoạt động phát triển sản phẩm mới được thực hiện bởi Gene Friend trên dữ liệu Người Dùng không nhận dạng. Những hoạt động này có thể bao gồm, trong số những hoạt động khác, cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mới cho bạn; thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng; tiến hành phân tích dữ liệu mà có thể dẫn đến và/hoặc bao gồm việc thương mại hóa với bên thứ ba.

(x) “Dịch Vụ” hoặc “Các Dịch Vụ” có nghĩa là các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và Trang Web của Gene Friend (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu và thông tin khác) mà Người Dùng được truy cập và sử dụng tùy từng thời điểm, bất kể việc sử dụng có liên quan đến Tài Khoản Genetica hay không.

(xi) “Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Trang Web.

(xii) “Nội Dung Người Dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác – ngoài Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp được khởi tạo bởi Người Dùng Dịch Vụ của Gene Friend và được truyền đưa, cho dù theo cách thức công khai hoặc riêng tư, đến hoặc thông qua Trang Web.

(xiii) “Trang Web” có nghĩa là trang web của Gene Friend tại địa chỉ https://genetica.asia.

 

2. Chấp nhận điều khoản

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ của Gene Friend (không bao gồm bất kỳ dịch vụ nào do Gene Friend cung cấp theo một thỏa thuận riêng) phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Gene Friend được quy định trong các ĐKDV này và trong bất kỳ và tất cả các tài liệu được kết hợp vào ĐKDV này bằng cách dẫn chiếu. Trừ khi được quy định rõ trong ĐKDV này, ĐKDV này được áp dụng cho bất kỳ hoạt động sử dụng Dịch Vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) gửi mẫu nước bọt để trích xuất và xử lý ADN, (ii) tải lên phiên bản kỹ thuật số Thông Tin Về Gen của bạn và tương tác với Thông Tin Về Gen trên Trang Web, và/hoặc (iii) tạo và sử dụng Tài Khoản Genetica miễn phí mà không cung cấp mẫu nước bọt hoặc Thông Tin Về Gen của bạn. Để sử dụng Dịch Vụ, trước tiên bạn phải chấp thuận các ĐKDV này. Bạn không được sử dụng Dịch Vụ nếu bạn không chấp nhận các ĐKDV này. Bạn có thể chấp nhận các ĐKDV này bằng cách (i) nhấp chọn để chấp thuận hoặc đồng ý với các ĐKDV này trong trường hợp lựa chọn đó được Gene Friend cung cấp cho bạn đối với bất kỳ Dịch Vụ nào; hoặc bằng cách (ii) thực sự sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend sẽ coi việc bạn sử dụng Dịch Vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận các ĐKDV này từ thời điểm đó trở đi. Ngoài ra, khi sử dụng Dịch Vụ cụ thể, bạn phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó mà có thể được đăng tải tùy từng thời điểm. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy được kết hợp vào các ĐKDV này bằng cách dẫn chiếu. Gene Friend cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác tùy từng thời điểm mà các dịch vụ đó được điều chỉnh bởi các điều khoản dịch vụ khác nhau.

 

3. Điều kiện tiên quyết

Bất kể bạn có thực hiện việc gửi mẫu nước bọt của riêng mình, hay mẫu nước bọt của bất kỳ ai mà bạn có thẩm quyền hợp pháp để đồng ý, hoặc cung cấp theo cách khác Thông Tin Về Gen của riêng bạn hay không, bạn chỉ được sử dụng Dịch Vụ và chấp thuận các ĐKDV này khi bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự để tự mình, hoặc thay mặt người mà bạn có thẩm quyền pháp lý, đồng ý với các ĐKDV này.

Cả Trang Web của Gene Friend và bất kỳ Dịch Vụ nào của Gene Friend đều không được thiết kế cho, được dự liệu để thu hút hoặc nhằm đến trẻ em dưới 18 tuổi.

 

4. Mô tả dịch vụ

Dịch Vụ bao gồm quyền truy cập vào Trang Web và các dịch vụ phân tích trình tự gen cá nhân, bao gồm cả việc thu thập và phân tích mẫu nước bọt của bạn. Trừ khi được quy định khác đi một cách rõ ràng, mỗi tính năng mới mà tính năng đó cải thiện hoặc nâng cao Dịch Vụ hiện tại đều phải tuân theo các ĐKDV này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và dựa trên nghiên cứu và công nghệ di truyền tiên tiến nhất được sử dụng bởi Gene Friend tại thời điểm mua hoặc xem Dịch Vụ. Do sự phát triển trong nghiên cứu và kiến ​​thức khoa học và công nghệ ngày càng tiến bộ, Gene Friend không ngừng đổi mới để cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho Người Dùng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch Vụ mà Gene Friend cung cấp có thể thay đổi tùy từng thời điểm mà không phải thông báo trước cho bạn. Là một phần của sự đổi mới không ngừng này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend có thể dừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp một số Dịch Vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch Vụ) cho bạn hoặc cho Những Người Dùng nói chung theo quyết định của riêng Gene Friend, mà không phải thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo một cách cụ thể cho Gene Friend khi bạn ngừng sử dụng Dịch Vụ. Gene Friend không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Dịch Vụ nằm ngoài phạm vi các điều khoản của ĐKDV này hoặc các điều khoản hiện hành khác.

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí dịch vụ Internet cũng như bất kỳ phương tiện/ thiết bị nào cần thiết hoặc bắt buộc để bạn sử dụng Trang Web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

 

5. Rủi Ro và Cân Nhắc Về Dịch Vụ

Ngay khi bạn nhận được Thông Tin Về Gen của bạn, thông tin đó là không thể thu hồi. Bạn không nên cho rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, tại thời điểm hiện tại hay khi các nghiên cứu di truyền phát triển, sẽ là các thông tin dễ dàng để tiếp nhận hoặc tích cực. Bạn cũng nên hiểu rằng vì nghiên cứu luôn phát triển, vì vậy, để bạn có thể đánh giá ý nghĩa ADN của bạn trong bối cảnh của sự phát triển như vậy, bạn có thể cần sử dụng thêm các dịch vụ khác từ Gene Friend, từ bác sĩ điều trị của bạn, từ nhà tư vấn về gen hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Chúng tôi khuyến khích bạn tham vấn với nhà tư vấn về di truyền học, chuyên gia về sức khỏe được đào tạo chuyên biệt về các điều kiện di truyền để tìm hiểu thêm trước khi thu thập mẫu của bạn để xét nghiệm, nhờ đó bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn về việc xét nghiệm có phù hợp với bạn hay không. Nhà tư vấn về di truyền học cũng có thể giúp bạn hiểu kết quả xét nghiệm và các lựa chọn của bạn.

Phòng thí nghiệm có thể không thể xử lý mẫu của bạn và quy trình phòng thí nghiệm có thể xảy ra lỗi. Xác suất mà phòng thí nghiệm có thể không thể xử lý mẫu của bạn có thể tới 3.0% mẫu nếu (i) mẫu nước bọt của bạn không chứa đủ lượng ADN, (ii) bạn không cung cấp đủ mẫu nước bọt hoặc (iii) kết quả từ việc xử lý không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi về độ chính xác. Nếu việc xử lý không thành công vì bất kỳ lý do nào trong số những lý do này, Người Dùng sẽ, theo yêu cầu của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi mẫu nước bọt khác (mẫu thứ hai), và Gene Friend sẽ xử lý lại mẫu với quy trình giống như trước mà không tính thêm phí cho Người Dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, thời gian chậm trễ sẽ không được tính vào giới hạn thời hạn để Gene Friend thực hiện và hoàn tất quy trình. Ngoài ra, Gene Fried sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí hoặc chi phí mà bạn phải chịu do sự chậm trễ đó.

Nếu Người Dùng gửi một mẫu khác và các nỗ lực của Gene Friend để xử lý mẫu thứ hai cũng không thành công, Gene Friend sẽ không cung cấp thêm Bộ Thu Thập Mẫu và Người Dùng sẽ được quyền đơn nhất và duy nhất là được hoàn trả số tiền đã trả cho Gene Friend, sau khi trừ đi phí giao hàng và phí xử lý, với điều kiện Người Dùng sẽ không gửi lại một mẫu khác thông qua việc mua dịch vụ trong tương lai, ngoại trừ việc Gene Friend sẽ có quyền từ chối xử lý mẫu của bạn mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và hoàn trả nào cho bạn, trong bất kỳ trường hợp nào được quy định tại Mục 3(vi) của Thư Chấp Thuận. Ngoài ra, nếu Người Dùng vi phạm các quy định của ĐKDV này và gửi lại một mẫu khác thông qua việc mua dịch vụ trong tương lai và việc xử lý không thành công, Gene Friend không có trách nhiệm xử lý lại mẫu hoặc hoàn lại tiền cho Người Dùng. Bất kể quá trình xử lý đáp ứng tiêu chuẩn cao của chúng tôi, một phần nhỏ chưa được biết của dữ liệu được tạo ra trong quá trình xử lý phòng thí nghiệm có thể không thể giải thích hoặc không chính xác (gọi là “Lỗi”). Do khả năng này đã được biết trước, Người Dùng không có quyền được hoàn tiền khi xảy ra các Lỗi này.

Bạn không nên thay đổi các hành vi sức khỏe của mình chỉ dựa trên thông tin từ Gene Friend. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thảo luận về Thông Tin Về Gen của bạn với bác sĩ điều trị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trước khi bạn hành động dựa trên Thông Tin Về Gen được đưa ra từ Dịch Vụ của Gene Friend. Trong mọi trường hợp, nếu bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi về những gì bạn biết được thông qua Gene Friend, bạn nên liên hệ với bác sĩ điều trị của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Xin lưu ý rằng đánh giá rủi ro về di truyền không được áp dụng cho các kết quả của các xét nghiệm sàng lọc người mang mầm bệnh.

Nghiên cứu về gen là không toàn diện. Mặc dù chúng tôi đo được hàng trăm nghìn điểm dữ liệu từ ADN của bạn, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số chúng được biết là có liên quan đến đặc điểm hoặc tình trạng sức khỏe của con người.

Thông Tin Về Gen mà bạn chia sẻ với người khác có thể được sử dụng để chống lại lợi ích của bạn. Bạn nên cẩn thận trong việc chia sẻ Thông Tin Về Gen của bạn với người khác.

Hơn nữa, Thông Tin Về Gen mà bạn chọn để chia sẻ với bác sĩ điều trị của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác có thể trở thành một phần của hồ sơ y tế của bạn và thông qua con đường đó có thể được tiếp cận bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác và/hoặc các công ty bảo hiểm trong tương lai.

Chúng tôi không cung cấp các tư vấn y tế. Thông Tin Về Gen được cung cấp bởi Gene Friend là cho mục đích thông tin và nghiên cứu của bạn. Dịch Vụ không nhằm mục đích để Người Dùng sử dụng cho bất kỳ mục đích chẩn đoán nào và không thay thế cho các tư vấn y tế chuyên môn. Bạn phải luôn luôn tham khảo lời khuyên từ bác sĩ điều trị của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về chẩn đoán, chữa bệnh, điều trị, giảm thiểu hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh hoặc tình trạng y tế nào khác hoặc suy yếu hoặc tình trạng sức khỏe của bạn.

Gene Friend không xác nhận, bảo hành hoặc đảm bảo tính hiệu quả của bất kỳ quá trình hành động cụ thể, nguồn cung cấp, xét nghiệm, bác sĩ điều trị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, thuốc, sinh học, thiết bị y tế hoặc các sản phẩm khác, quy trình, ý kiến hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang Web của chúng tôi. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn trên Trang Web của chúng tôi bất kỳ khuyến nghị nào mà nhận dạng bạn, dựa trên Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn và nghiên cứu hoặc tài liệu khoa học, thông tin có khả năng thực thi, thì các thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và để thảo luận với bác sĩ điều trị của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

 

6. Tuyên Bố của Người Dùng

Bằng cách truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý, thừa nhận và tuyên bố như sau:

Bạn hiểu rằng thông tin bạn có được từ Gene Friend không được đưa ra để sử dụng cho chẩn đoán, phòng ngừa hoặc điều trị độc lập bất kỳ tình trạng hoặc bệnh tật nào hoặc để xác định tình trạng sức khỏe của bạn mà không có thông tin y tế và thông tin lâm sàng. Bạn thừa nhận rằng Gene Friend đã khuyên bạn nên tham khảo lời khuyên từ bác sĩ điều trị của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nếu bạn có các thắc mắc hoặc lo ngại phát sinh từ Thông Tin Về Gen của bạn.

Bạn cho phép Gene Friend, Các Bên Được Cho Phép của Gene Friend, bên kế thừa và bên nhận chuyển giao thực hiện các dịch vụ phân tích trình tự gen trên ADN được trích xuất từ mẫu nước bọt của bạn và bạn đặc biệt yêu cầu Gene Friend tiết lộ kết quả phân tích được thực hiện trên ADN của bạn cho bạn và cho những người khác mà bạn ủy quyền một cách cụ thể.

Bạn tuyên bố rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nếu bạn cung cấp mẫu nước bọt hoặc tiếp cận Thông Tin Về Gen của bạn.

Bạn đảm bảo rằng bất kỳ mẫu nước bọt nào mà bạn cung cấp là mẫu nước bọt của chính bạn; nếu bạn chấp thuận ĐKDV này thay mặt một người mà bạn có thẩm quyền hợp pháp, bạn xác nhận rằng mẫu nước bọt mà bạn cung cấp sẽ là nước bọt của người đó.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ mẫu nước bọt nào mà bạn cung cấp và tất cả các dữ liệu tạo ra có thể được chuyển giao và/hoặc xử lý bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hậu quả có thể xảy ra do kết quả từ việc bạn chia sẻ với người khác để tiếp cận Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn.

Khước Từ Quyền Sở Hữu: Bạn hiểu rằng bằng cách cung cấp bất kỳ mẫu nào, cho phép xử lý Thông Tin Về Gen của bạn, truy cập vào Thông Tin Về Gen của bạn, hoặc cung cấp Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn, bạn không có bất kỳ quyền nào trong bất kỳ sản phẩm nghiên cứu hoặc thương mại nào mà có thể được phát triển bởi Gene Friend hoặc các đối tác hợp tác của Gene Friend. Bạn hiểu rõ ràng rằng bạn sẽ không nhận được thù lao đối với bất kỳ sản phẩm nghiên cứu hoặc thương mại mà bao gồm hoặc tạo nên từ Thông Tin Về Gen hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn.

 

7. Tạo Tài Khoản, Tài Khoản Genetica, Mật Khẩu, và Nghĩa Vụ Bảo Mật

Xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý: (i) cung cấp Thông Tin Đăng Ký đúng, chính xác, hiện thời và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu bởi Dịch Vụ; và (ii) duy trì và cập nhật kịp thời Thông Tin Đăng Ký để thông tin luôn đúng, chính xác, hiện thời và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ Thông Tin Đăng Ký nào mà không đúng, không chính xác, không hiện thời và không đầy đủ, hoặc nếu Gene Friend có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, không hiện thời hoặc không đầy đủ, thì Gene Friend có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Genetica của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) bởi bạn trong hiện tại hoặc tương lai. Dịch Vụ chỉ được sử dụng ở quốc gia mà Bộ Thu Thập Mẫu của bạn được giao từ Gene Friend.

Sau khi bạn đã mua (các) Dịch Vụ của chúng tôi, bạn phải tạo mật khẩu và chỉ định Tài Khoản Genetica. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và Tài Khoản Genetica của bạn, và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc Tài Khoản Genetica của bạn. Nếu bạn cho phép các bên thứ ba truy cập vào Trang Web thông qua tên người dùng và mật khẩu của bạn, bạn phải bảo vệ và đảm bảo bồi thường cho Gene Friend, Bên Được Cho Phép của Gene Friend và bất kỳ bên liên kết nào khác của Gene Friend chống lại bất kỳ trách nhiệm, chi phí hoặc thiệt hại nào, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ các khiếu nại hoặc khiếu kiện của các bên thứ ba đó dựa trên hoặc liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng như vậy. Bạn đồng ý: (i) thông báo ngay cho Gene Friend về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu của bạn, Tài Khoản Genetica của bạn và/hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, và (ii) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi Tài Khoản Genetica của mình khi kết thúc mỗi phiên truy cập. Gene Friend không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục này.

 

8. Chính Sách Quyền Riêng Tư Và Tiết Lộ Thông Tin của Gene Friend

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư của Gene Friend được cung cấp tại https://genetica.asia/vi/chinh-sach-quyen-rieng-tu/ để hiểu cách Gene Friend thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin về Người Dùng và cách cập nhật hoặc thay đổi Thông Tin Cá Nhân của bạn và cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend có quyền giám sát mọi hoạt động sử dụng hệ thống của mình bởi nhân viên của mình bất cứ lúc nào và duy trì các bản sao ghi lại việc giám sát đó. Gene Friend có thể, theo quyết định của riêng mình, hạn chế quyền truy cập của bạn vào Trang Web vì bất kỳ lý do gì. Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi chỉ quy định các mong muốn về quyền riêng tư mà bất kỳ cá nhân nào cũng có trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Gene Friend, Trang Web, hoặc các hệ thống khác của Gene Friend. Gene Friend sẽ không bao giờ tiết lộ Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp ở cấp độ cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không xin phép và nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn để làm như vậy, trừ khi luật pháp có yêu cầu.

 

9. Hành Vi Của Người Dùng – Việc Sử Dụng Bất Hợp Pháp và Bị Cấm

Là một điều kiện đối với việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Trang Web, bạn đảm bảo với Gene Friend rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào theo ĐKDV này và pháp luật áp dụng. Bạn không được sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây thiệt hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm giảm sút Dịch Vụ hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thụ hưởng Dịch Vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào mà không được chủ ý tạo sẵn hoặc cung cấp thông qua Dịch Vụ.

Hơn nữa, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm theo ĐKDV này và pháp luật áp dụng, và/hoặc xâm phạm quyền hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ Người Dùng nào khác, và/hoặc gây thiệt hại hoặc tổn hại cho Trang Web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm đối với (và rằng Gene Friend không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với) bất kỳ vi phạm nghĩa vụ hoặc cam kết nào của bạn theo ĐKDV này và về hậu quả (bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Gene Friend có thể phải gánh chịu) của bất kỳ vi phạm nào như vậy. Trong trường hợp bạn có vi phạm bất kỳ quy định nào trong những thỏa thuận này, Gene Friend có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Genetica của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) bởi bạn trong hiện tại hoặc tương lai và bạn sẽ bảo vệ và đảm bảo bồi thường cho Gene Friend, Bên Được Cho Phép của Gene Friend, và bất kỳ bên liên kết nào khác của Gene Friend đối với bất kỳ trách nhiệm, chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm tuyên bố.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của Mục này và/hoặc Gene Friend có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều khoản của Mục này, Gene Friend có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Genetica của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) bởi bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

 

10. Tài Liệu Đăng Tải Qua Dịch Vụ

Gene Friend không, tại mọi thời điểm, kiểm soát bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được đăng tải thông qua Dịch Vụ và, do vậy, không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc tính hợp pháp của nội dung không phải của Gene Friend. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả sự tin cậy vào tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của nội dung đó.

Trong mọi trường hợp, Gene Friend không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách thức nào đối với việc sàng lọc trước, xem xét, lọc, sửa đổi, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ, và/hoặc đối với nội dung không phải của Gene Friend, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào như vậy, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi qua thư điện tử, hoặc truyền đưa theo cách khác qua Dịch Vụ. Tuy nhiên, Gene Friend sẽ có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm các ĐKDV này hoặc được Gene Friend coi là có tính chất phản cảm theo cách khác, theo quyết định của riêng Gene Friend.

 

11. Tài Liệu Được Cung Cấp Cho Gene Friend – Quyền Sở Hữu Của Bạn

(i) Nội Dung Người Dùng: bạn thừa nhận rằng tất cả Nội Dung Người Dùng, cho dù là được đăng tải công khai hoặc truyền đưa riêng, đều thuộc trách nhiệm của người mà Nội Dung Người Dùng đó bắt nguồn. Điều này có nghĩa là bạn, và không phải Gene Friend, chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội Dung Người Dùng mà bạn đăng tải, đưa lên, gửi thư điện tử, hoặc truyền đưa theo cách khác thông qua Dịch Vụ. Gene Friend không đòi hỏi quyền sở hữu đối với Nội Dung Người Dùng mà bạn cung cấp (bao gồm cả các phản hồi hoặc gợi ý) hoặc đăng tải, đưa lên, nhập vào, hoặc cung cấp cho Dịch Vụ. Trừ khi được quy định khác đi, bạn giữ quyền tác giả và bất kỳ quyền nào khác mà bạn có đối với Nội Dung Người Dùng mà bạn tạo ra và cung cấp, đăng tải, hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Tuy nhiên, bằng việc cung cấp, đăng tải, hoặc hiển thị Nội Dung Người Dùng như vậy, bạn trao cho Gene Friend, các công ty liên kết, các bên được cấp quyền thứ cấp, Bên Được Cho Phép, và các bên kế thừa, bên nhận chuyển giao của Gene Friend, sự cho phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên phạm vi toàn thế giới, không phải trả phí bản quyền và không độc quyền để nhân bản, làm cho phù hợp, điều chỉnh, dịch, công bố, trình bày công khai, hiển thị công khai, phân phối, sao chép, biên tập, định dạng lại, và làm các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn cung cấp, đăng tải, hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng sự cho phép này bao gồm cả quyền cho Gene Friend cung cấp Nội Dung Người Dùng này cho các công ty, tổ chức, cá nhân khác mà Gene Friend có mối quan hệ, và để dùng Nội Dung Người Dùng đó liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ.

Bạn hiểu rằng Gene Friend, trong quá trình thực hiện các bước kỹ thuật cần thiết để cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng của chúng tôi, có thể (a) truyền đưa hoặc phân phối Nội Dung Người Dùng của bạn qua các mạng công cộng và phương tiện truyền thông khác nhau; và (b) thực hiện các thay đổi đối với nội dung của bạn mà cần thiết để các nội dung đó tương thích và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng, thiết bị, dịch vụ hoặc phương tiện truyền thông được kết nối. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng sự cấp phép này cho phép Gene Friend thực hiện các hành động đó. Bạn tuyên bố và đảm bảo với Gene Friend rằng bạn có tất cả các quyền, thẩm quyền, và sự cho phép cần thiết để thực hiện sự cấp phép nói trên.

(ii) Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp: Việc tiết lộ Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp ở mức độ cá nhân cho các bên thứ ba sẽ không được thực hiện nếu không có sự cho phép rõ ràng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật. Xin lưu ý rằng Gene Friend không thể kiểm soát việc phân phối khác đối với Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp mà bạn chia sẻ công khai trên Trang Web Gene Friend. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm bảo vệ và thực thi các quyền đó và rằng Gene Friend không có nghĩa vụ thực hiện việc bảo vệ và thực thi đó thay mặt cho bạn.

Mẫu nước bọt của bạn, ngay khi được cung cấp cho và được phân tích bởi chúng tôi, được xử lý theo cách thức không thể thay đổi và không thể được trả lại cho bạn. Xin vui lòng xem Trang Web của chúng tôi để có thêm thông tin về việc xử lý mẫu. Bất kỳ Thông Tin Về Gen nào có được từ mẫu nước bọt của bạn là thông tin của bạn, tùy thuộc vào quyền mà chúng tôi bảo lưu như được quy định tại ĐKDV này. Bạn hiểu rằng bạn không nên mong chờ bất kỳ lợi ích tài chính nào từ Gene Friend như là kết quả của việc Thông Tin Về Gen của bạn được xử lý; được cung cấp cho bạn; hoặc, như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư và ĐKDV của chúng tôi, được chia sẻ với hoặc bao gồm trong Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp Được Tổng Hợp, được chia sẻ với các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả các đối tác thương mại.

(iii) Khước Từ Quyền Sở Hữu: Như được nêu trên đây, bạn hiểu rằng bằng việc cung cấp bất kỳ mẫu nào, cho phép xử lý Thông Tin Về Gen của bạn, tiếp cận với Thông Tin Về Gen của bạn, hoặc cung cấp Thông Tin Tự Cung Cấp, bạn không có quyền trong bất kỳ sản phẩm nghiên cứu hoặc thương mại nào mà có thể được phát triển bởi Gene Friend hoặc đối tác hợp tác của Gene Friend. Bạn đặc biệt hiểu rõ rằng bạn sẽ không nhận được khoản thù lao đối với bất kỳ sản phẩm nghiên cứu hoặc thương mại nào bao gồm hoặc tạo ra từ Thông Tin Về Gen hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn.

12. Đảm Bảo Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ và giữ cho Gene Friend, và các công ty con, các bên liên kết, người quản lý, đại lý, các Bên Được Cho Phép, các nhà thầu, đối tác, nhân viên, bên kế thừa, và bên nhận chuyển giao của Gene Friend vô hại đối với bất kỳ khiếu nại, hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào tiến hành vì lý do hoặc phát sinh từ Nội Dung Người Dùng mà bạn cung cấp, đăng tải hoặc truyền đưa thông qua Dịch Vụ; việc bạn sử dụng Dịch Vụ; việc bạn kết nối với Dịch Vụ; vi phạm của bạn đối với ĐKDV này; hoặc xâm phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của người khác.

Nếu bạn đã cung cấp mẫu nước bọt hoặc cung cấp theo cách khác Thông Tin Về Gen của chính bạn, thì bạn sẽ bảo vệ và giữ cho Gene Friend, nhân viên, Các Bên Được Cho Phép, nhà thầu, bên kế thừa, và bên nhận chuyển giao của Gene Friend vô hại đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhận được từ việc phân tích trình tự gen mẫu nước bọt của bạn và/hoặc phân tích Thông Tin Về Gen của bạn, mà được tiết lộ cho bạn phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi hoặc tạo ra từ chức năng phụ trợ của bên thứ ba vào công cụ mà chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, nếu bạn chọn cung cấp Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn cho các bên thứ ba – cho dù là các cá nhân mà bạn tạo điều kiện để truy cập, một cách cố ý hoặc vô tình, hoặc cho bên thứ ba nhằm mục đích chẩn đoán hoặc mục đích khác – bạn đồng ý bảo vệ và giữ cho Gene Friend, nhân viên, Các Bên Được Cho Phép, nhà thầu, bên kế thừa, bên nhận chuyển giao của Gene Friend vô hại đối với bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc tiết lộ hoặc sử dụng Thông Tin Về Gen và/hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn.

 

13. Không Bán Lại Dịch Vụ

Trừ khi được đồng ý theo cách khác trong một thỏa thuận riêng giữa bạn và Gene Friend, bạn đồng ý không hiển thị, phân phối, cấp phép sử dụng, thực hiện, công bố, tái bản, nhân bản, sao chép, làm tác phẩm phái sinh từ, thay đổi, bán, bán lại, khai thác, chuyển giao, hoặc truyền đưa, vì bất kỳ mục đích thương mại nào, toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, của việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ.

 

14. Thay Đổi Dịch Vụ

Gene Friend bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và tùy từng thời điểm, thay đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có hoặc không có thông báo. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) những thay đổi có thể dẫn đến việc chậm trễ trong các tính toán đối với một số tính năng hoặc dịch vụ của Gene Friend, và (ii) Gene Friend không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc thay đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt Dịch Vụ.

Phần Mềm (như được định nghĩa trong Mục 19 dưới đây) mà bạn sử dụng, tùy từng thời điểm, có thể tải xuống và cài đặt các cập nhật một cách tự động. Các cập nhật này được thiết kế để cải thiện, nâng cao, và phát triển hơn nữa Dịch Vụ và có thể ở dạng bản vá lỗi, chức năng cải tiến, mô-đun phần mềm mới, và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận các cập nhật đó (và cho phép Gene Friend cung cấp các cập nhật đó cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng Dịch Vụ.

Bạn thừa nhận rằng Gene Friend có thể chào các công nghệ hoặc tính năng khác hoặc bổ sung để thu thập và/hoặc giải thích Thông Tin Về Gen trong tương lai và rằng việc mua Dịch Vụ ban đầu của bạn không có nghĩa là bạn được quyền hưởng các công nghệ hoặc tính năng khác hoặc bổ sung đó đối với việc thu thập hoặc giải thích Thông Tin Về Gen mà không phải trả phí, và rằng bạn sẽ phải trả phí bổ sung để Thông Tin Về Gen của bạn có thể được thu thập, xử lý, và/hoặc giải thích bằng cách sử dụng bất kỳ công nghệ hoặc tính năng trong tương lai hoặc bổ sung nào.

 

15. Chấm Dứt

Gene Friend có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của Gene Friend với bạn (và liên quan đến điều này, mật khẩu và (các) Tài Khoản Genetica của bạn) nếu (i) bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào của ĐKDV này (hoặc hành động theo bất kỳ cách nào mà thể hiện rằng bạn không có ý định, hoặc không có khả năng tuân thủ các quy định của ĐKDV này); (ii) Gene Friend được yêu cầu thực hiện việc chấm dứt đó bởi pháp luật (ví dụ, khi việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn là, hoặc trở nên, bất hợp pháp); (iii) Bên Được Cho Phép mà cùng Gene Friend cung cấp Dịch Vụ cho bạn đã chấm dứt quan hệ với Gene Friend hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ cho bạn; (iv) Gene Friend chuyển đổi sang loại hình không còn cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng ở quốc gia hoặc bang mà bạn cư trú hoặc từ nơi mà bạn sử dụng dịch vụ từ đó; hoặc (v) việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn bởi Gene Friend là, theo ý kiến của Gene Friend, không còn khả thi về khía cạnh thương mại.

Bất kỳ hành vi lừa đảo, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khả nghi nào mà có thể là cơ sở để chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch Vụ có thể được đệ trình tới cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc chấm dứt nào đối với việc truy cập của bạn vào Dịch Vụ.

 

16. Điều Khoản Vẫn Duy Trì Hiệu Lực

Khi ĐKDV này kết thúc, thì tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và Gene Friend được hưởng lợi từ đó, là đối tượng (hoặc đã phát sinh theo thời gian trong quá trình hiệu lực của ĐKDV này) hoặc được thể hiện sẽ tiếp tục vô thời hạn, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc kết thúc này, và các quy định tại các điều khoản 1.(Định Nghĩa); 2.(Chấp Nhận Điều Khoản); 3.(Điều Kiện Tiên Quyết); 4.(Mô Tả Dịch Vụ); 5.(Rủi Ro và Cân Nhắc Về Dịch Vụ); 6.(Tuyên Bố Của Người Dùng); 7.(Tạo Tài Khoản, Tài Khoản Genetica, Mật Khẩu và Nghĩa Vụ Bảo Mật); 8.(Chính Sách Quyền Riêng Tư và Tiết Lộ Thông Tin Của Gene Friend); 9.(Hành Vi Của Người Dùng – Việc Sử Dụng Bất Hợp Pháp và Bị Cấm); 10.(Tài Liệu Đăng Tải Qua Dịch Vụ); 11.(Tài Liệu Được Cung Cấp Cho Gene Friend – Quyền Sở Hữu Của Bạn); 12.(Đảm Bảo Bồi Thường); 13.(Không Bán Lại Dịch Vụ); 15.(Chấm Dứt); 16.(Điều Khoản Vẫn Duy Trì Hiệu Lực); 17.(Quan Hệ Với Nhà Cung Cấp Thông Tin và Các Nguồn Được Liệt Kê); 18.(Siêu Liên Kết và Trang Web của Bên Thứ Ba); 19.(Quyền Sở Hữu Của Gene Friend); 20.(KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM); 21.(GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM); 22.(Thông Báo); 24.(Vi Phạm hoặc Vi Phạm Bị Nghi Ngờ đối với ĐKDV); và 25.(Các Quy Định Khác) sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vô thời hạn đó.

 

17. Quan Hệ Với Nhà Cung Cấp Thông Tin và Các Nguồn Được Liệt Kê

Trao đổi hoặc giao dịch của bạn với, hoặc việc bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại của, các nhà cung cấp thông tin, các bên bán hàng, và/hoặc các nguồn được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch Vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao nhận hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm, hoặc tuyên bố nào liên quan đến các quan hệ đó, chỉ là giữa bạn và bên cung cấp thông tin hoặc nguồn đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ thể loại nào xảy ra như là kết quả của bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc như là kết quả của việc có mặt nhà cung cấp thông tin hoặc nguồn đó trên Dịch Vụ.

 

18. Siêu Liên Kết và Trang Web của Bên Thứ Ba

Dịch Vụ cung cấp, và bên thứ ba có thể cung cấp, các đường dẫn đến các trang web và nguồn khác trên Internet (“Trang Web và Nguồn Của Bên Thứ Ba”). Bởi vì Gene Friend không có quyền kiểm soát các Trang Web và Nguồn Của Bên Thứ Ba như thế, nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend không chịu trách nhiệm đối với việc có sẵn các Trang Web và Nguồn Của Bên Thứ Ba như thế, và không chứng nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có trên hoặc từ Trang Web và Nguồn Của Bên Thứ Ba đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc bị cáo buộc là gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các Trang Web và Nguồn Của Bên Thứ Ba đó.

 

19. Quyền Sở Hữu Của Gene Friend

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Gene Friend (hoặc các bên cấp phép sử dụng của Gene Friend, nếu có) sở hữu tất cả các quyền, tư cách, và quyền lợi hợp pháp trong và đối với Dịch Vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sáng chế) mà chúng tồn tại trong Dịch Vụ (bất kể các quyền đó đã được đăng ký hay chưa, và tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới). Bạn cũng thừa nhận rằng Dịch Vụ có thể chứa các thông tin mà được chỉ định là bí mật bởi Gene Friend, và rằng bạn không được tiết lộ thông tin đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Gene Friend.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ (“Phần Mềm”) đều có chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật áp dụng khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng thông tin mà bạn có được thông qua Dịch Vụ hoặc các nhà tài trợ được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn dịch vụ, sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Gene Friend, bạn đồng ý không và không cho phép người khác sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo tác phẩm phái sinh của, hoặc phân tích ngược, dịch ngược, hoặc thực hiện các hành động cố ý theo các khác để trích xuất mã nguồn của Dịch Vụ hoặc Phần Mềm hoặc bất kỳ phần nào của các đối tượng đó, toàn bộ hoặc một phần. Phần Mềm, nếu có, mà được cung cấp để tải xuống từ Dịch Vụ, ngoài phần mềm mà có thể cung cấp bởi người dùng cuối cùng thông qua Dịch Vụ, là phần mềm được bảo hộ quyền tác giả của Gene Friend và/hoặc các nhà cung cấp của Gene Friend. Việc bạn sử dụng Phần Mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép sử dụng cho Người Dùng cuối, nếu có, mà đi kèm hoặc bao gồm trong Phần Mềm (“Thỏa Thuận Cấp Phép Sử Dụng“). Bạn không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần Mềm nào mà có đính kèm hoặc bao gồm Thỏa Thuận Cấp Phép Sử Dụng trừ khi trước hết bạn phải đồng ý với các điều khoản của Thỏa Thuận Cấp Phép Sử Dụng.

Gene Friend Way, Inc., Gene Friend, Genetica, và các biểu trưng và các tên sản phẩm và dịch vụ khác của Gene Friend là các nhãn hiệu của hoặc được cấp phép sử dụng cho Gene Friend và các nhãn hiệu này cùng với các tên thương mại, nhãn dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và các đặc tính phân biệt khác của Gene Friend là “Nhãn Hiệu Của Gene Friend“. Trừ khi bạn có thỏa thuận khác đi bằng văn bản với Gene Friend, không có quy định nào trong ĐKDV này trao cho bạn quyền sử dụng Nhãn Hiệu Của Gene Friend và bạn đồng ý không trình bày hoặc sử dụng theo bất kỳ cách thức nào, Nhãn Hiệu Của Gene Friend.

Bạn đồng ý rằng bạn không gỡ bỏ, làm tối nghĩa, hoặc thay thế bất kỳ thông báo về quyền sở hữu nào (bao gồm thông báo về quyền tác giả và thông báo về nhãn hiệu) mà được gắn vào hoặc có chứa trong Dịch Vụ.

Trừ khi bạn được cho phép một cách rõ ràng bằng văn bản bởi Gene Friend, bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có thể hoặc cho mục đích gây nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc Người Dùng được cho phép của nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

Đối với bất kỳ Phần Mềm nào không có Thỏa Thuận Cấp Phép Sử Dụng đi kèm, thì Gene Friend cấp cho bạn quyền và sự cho phép không độc quyền, không thể chuyển giao và chỉ cho cá nhân bạn để sử dụng mã máy của Phần Mềm đó trên một máy tính. Bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, chỉnh sửa, tạo tác phẩm phái sinh của, phân tích ngược, biên tập ngược hoặc thực hiện hành động cố ý theo cách khác để khám phá mã nguồn, bán, chuyển giao, cấp phép thứ cấp, cấp tài sản bảo đảm trong, hoặc chuyển giao theo cách khác bất kỳ quyền nào trong Phần Mềm trừ khi điều đó được cho phép rõ ràng hoặc yêu cầu bởi luật pháp, hoặc trừ khi bạn đã được thông báo một cách rõ ràng bằng văn bản bởi Gene Friend rằng bạn có thể làm điều đó. Sự cấp phép này chỉ cho mục đích duy nhất là để bạn có thể sử dụng và hưởng lợi ích của Dịch Vụ do Gene Friend cung cấp, theo cách thức được cho phép bởi ĐKDV này. Trừ khi Gene Friend đã trao cho bạn sự cho phép rõ ràng bằng văn bản để làm điều đó, bạn không được chuyển nhượng (hoặc cấp phép thứ cấp) quyền của bạn để sử dụng Phần Mềm, cấp tài sản bảo đảm trong hoặc đối với quyền của bạn để sử dụng Phần Mềm, hoặc chuyển giao theo cách khác bất kỳ phần nào trong quyền của bạn đối với việc sử dụng Phần Mềm. Bạn đồng ý không thay đổi Phần Mềm theo bất kỳ cách nào hoặc sử dụng các phiên bản đã sửa đổi của Phần Mềm, bao gồm (nhưng không giới hạn) cho mục đích nhận được quyền truy cập bất hợp pháp vào Dịch Vụ. Bạn đồng ý không truy cập vào Dịch Vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài việc thông qua giao diện do Gene Friend cung cấp để sử dụng trong việc truy cập vào Dịch Vụ. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong ĐKDV này đều được bảo lưu.

 

20. KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG:

(i) VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. GENE FRIEND KHƯỚC TỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ THỂ LOẠI NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM.

(ii) GENE FRIEND KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (a) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (b) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, SẼ KỊP THỜI, LUÔN LUÔN AN TOÀN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI; (c) KẾT QUẢ MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY; (d) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN NÀO HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MONG MUỐN CỦA BẠN, VÀ (e) BẤT KỲ LỖI NÀO CỦA PHẦN MỀM ĐỀU ĐƯỢC SỬA CHỮA.

(iii) BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THEO CÁCH KHÁC THÔNG QUA DỊCH VỤ LÀ HOÀN TOÀN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, VÀ RẰNG CHỈ MÌNH BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU CỦA BẠN MÀ CÓ THỂ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ THẾ.

(iv) BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THÔNG TIN VỀ GEN), CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ GENE FRIEND, VÀ/HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, LÀ CHỈ CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO CỦA BẠN, SẼ KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ TƯ VẤN VỀ Y TẾ THEO BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO, SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN VÀ CHỈ BẠN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM, VÀ KHÔNG TẠO NÊN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG ĐKDV NÀY.

(v) BẠN PHẢI LUÔN CẨN TRỌNG KHI ĐƯA RA BẤT KỲ THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN NÀO VỀ BẠN HOẶC NGƯỜI MÀ BẠN CÓ THẨM QUYỀN HỢP PHÁP. GENE FRIEND KHÔNG KIỂM SOÁT HOẶC CHỨNG NHẬN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO XẢY RA DO VIỆC BẠN THAM GIA DỊCH VỤ VÀ, DO VẬY, GENE FRIEND KHƯỚC TỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO XẢY RA TỪ VIỆC BẠN THAM GIA VÀO DỊCH VỤ.

(vi) CHỈ MÌNH BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÍNH HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC VÀ HỢP PHÁP ĐỐI VỚI THÔNG TIN VÀ/HOẶC MẪU NƯỚC BỌT MÀ BẠN CUNG CẤP CHO GENE FRIEND CŨNG NHƯ VIỆC GENE FRIEND SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẪU NƯỚC BỌT ĐÓ THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐKDV NÀY.

 

21. Giới hạn về trách nhiệm

TRONG PHẠM VI CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG GENE FRIEND KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, HOẶC TRỪNG PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI GENE FRIEND ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC TỔN THẤT ĐÓ), XẢY RA TỪ (i) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO MÀ BẠN THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ THÔNG TIN BẠN NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iii) BẠN KHÔNG BẢO MẬT THÔNG TIN MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN GENETICA CỦA BẠN; (iv) CHI PHÍ ĐỂ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ XẢY RA TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN, HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC, HOẶC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC GIAO KẾT THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (v) VIỆC TRUY CẬP VÀO HOẶC THAY THẾ TRÁI PHÉP VIỆC TRUYỀN ĐƯA HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (vi) VIỆC CHO PHÉP KHÔNG HỢP LỆ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BỞI MỘT NGƯỜI YÊU CẦU SỰ CHO PHÉP ĐÓ; hoặc (vii) CÁC PHÁT BIỂU HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ.

 

22. Thông báo

Các thông báo cho bạn sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử hoặc thư thông thường. Gene Friend có thể cung cấp các thông báo về việc thay đổi ĐKDV này hoặc các vấn đề khác bằng việc hiển thị chung các thông báo hoặc đường dẫn tới các thông báo đó cho bạn trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

Các thông báo chính thức liên quan đến ĐKDV này phải được gửi đến cho chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Gene Friend Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà Sông Đô, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bất kỳ thông báo nào bạn đưa ra mà không phù hợp với quy định tại mục Thông Báo này đều không có hiệu lực pháp lý.

 

23. Thay đổi đối với ĐKDV

Gene Friend bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi và/hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của ĐKDV này vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của riêng Gene Friend. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa dổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay khi các thay đổi hoặc sửa đổi đó được đăng tải trên Trang Web, và bạn khước từ bất kỳ quyền nào bạn có thể có để nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch Vụ sau ngày mà ĐKDV này được sửa đổi, Gene Friend sẽ xử lý việc bạn sử dụng Dịch Vụ như vậy như là việc bạn chấp thuận ĐKDV được cập nhật. Vì vậy, bạn phải xem xét ĐKDV này thường xuyên để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch Vụ. Nếu bạn không đồng ý với ĐKDV sửa đổi, bạn phải ngừng việc sử dụng Dịch Vụ.

 

24. Vi Phạm Hoặc Vi Phạm Bị Nghi Ngờ đối với ĐKDV

Nếu bạn vi phạm quy định của ĐKDV này và/hoặc Gene Friend có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm quy định của ĐKDV này, Gene Friend có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Genetica của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) bởi bạn trong hiện tại hoặc trong tương lai.

 

25. Các Quy Định Khác

(i) Thỏa Thuận Toàn Bộ

ĐKDV này cấu thành thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và Gene Friend và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ, thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Gene Friend về đối tượng của ĐKDV. Bạn cũng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể được áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ của các bên liên kết, nội dung của bên thứ ba, hoặc phần mềm của bên thứ ba.

(ii) Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Tất cả các khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDV này đều được giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng tại Việt Nam.

 

(iii) Khước Từ

Việc Gene Friend không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của ĐKDV này đều không cấu thành việc khước từ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu một điều khoản của ĐKDV này bị cho là không có hiệu lực bởi một tòa án có thẩm quyền, thì các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng để trao hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó, và các điều khoản khác của ĐKDV này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tính thực thi.

(iv) Thừa Nhận Hiệu Lực bản in

Văn bản in của ĐKDV này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử đều được thừa nhận theo thủ tục tư pháp hoặc hành chính dựa trên và liên quan đến ĐKDV này trong cùng phạm vi và tùy thuộc vào cùng điều kiện như là tài liệu giao dịch và lưu trữ khác mà được tạo lập và lưu giữ ban đầu ở dạng bản in.

(v) Tiêu Đề Của Các Mục

Tiêu đề của các mục trong ĐKDV này chỉ cho mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hiệu lực theo hợp đồng.

(vi) Chuyển Nhượng

Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo ĐKDV này. Bất kỳ việc chuyển nhượng và ủy quyền cố ý nào đều không có hiệu lực. Chúng tôi có quyền tự do chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo ĐKDV này, một phần hoặc toàn bộ, mà không phải thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng có quyền thay thế, một cách đơn phương, có hiệu lực khi thông báo cho bạn, Gene Friend bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà có quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo ĐKDV này.

 

Cập nhật lần cuối: 03/09/2019