Mô tả

Chúng tôi phân tích 125 gen để giúp Bạn hiểu năng lực của bản thân. Kết quả phân tích sẽ giúp Bạn cân bằng, điều chỉnh bản thân và theo đuổi đam mê.

  • Tính cách,
  • Khuynh hướng hành vi,
  • Khả năng nhận thức,
  • IQ
  • EQ
  • Khả năng học ngôn ngữ,
  • Khả năng học toán,
  • Khả năng âm nhạc
  • Tiềm năng thể thao