Mô tả

Chúng tôi phân tích 125 gen để giúp Cha Mẹ hiểu năng lực của trẻ. Kết quả phân tích sẽ giúp Cha Mẹ định hướng đúng và tối ưu hoá kế hoạch học tập nhằm phát huy hết các tiềm năng của con trẻ.

  • Tính cách,
  • Khuynh hướng hành vi,
  • Khả năng nhận thức,
  • IQ
  • EQ
  • Khả năng học ngôn ngữ,
  • Khả năng học toán
  • Khả năng âm nhạc
  • Tiềm năng thể thao của trẻ