Những startup Việt công bố gọi vốn thành công triệu USD trong quý I | Genetica®