DỊCH VỤ IN BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI MÃ GEN

Yêu cầu sử dụng dịch vụ: Dịch Vụ In Báo Cáo Kết Quả Giải Mã Gen
Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng (Bằng chữ : Một triệu đồng) / 01 báo cáo / 01 ngôn ngữ.
Người nhận báo cáo
Họ và tên *
Số điện thoại *
Số CMND/CCCD/Hộchiếu *
Ngày cấp *
Nơi cấp *
Địa chỉ thường trú *
Genetica® ID *
Tên báo cáo *
Ngôn ngữ *