Tại sao một số bệnh nhân Covid-19 lại chuyển biến nghiêm trọng? Tất cả do ADN | Genetica®