Việt Nam cần có các công trình nghiên cứu giải mã gen | Genetica®