Tiến tới Đại hội Đảng XIII: Startup Việt hiến kế phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo | Genetica®