Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã gen ở Việt Nam rất tiềm năng | Genetica®