Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Ngô Thanh Phương | Genetica®