Genetica® huy động 2,5 triệu USD từ các nhà đầu tư săn kỳ lân của Silicon Valley trong 30 ngày | Genetica®