Các nhà khoa học khẳng định rằng tố chất lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi gen | Genetica®