Người lo lắng và chiến binh - Nhìn vào gen của bạn
Nếu enzyme này hoạt động chậm, chất dẫn truyền không được phân giải nhanh, và vì vậy luôn tích tụ trong não bộ ở nồng độ cao và trong thời gian dài. Nếu enzyme hoạt động nhanh, chất dẫn truyền thần kinh được phân giải nhanh, từ đó giảm nồng độ.

Vai trò của gen COMT gắn liền với hoạt động của một enzyme cùng tên. Enzyme này có tác dụng vô hiệu hóa chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng để phản ứng với căng thẳng. Enzyme COMT phân giải các chất dẫn truyền thần kinh sẽ làm giảm dần tác động thể chất của chúng.

Nếu enzyme này hoạt động chậm, chất dẫn truyền không được phân giải nhanh, và vì vậy luôn tích tụ trong não bộ ở nồng độ cao và trong thời gian dài. Nếu enzyme hoạt động nhanh, chất dẫn truyền thần kinh được phân giải nhanh, từ đó giảm nồng độ. 

Người lo lắng: Hạn chế phân giải chất dẫn truyền thần kinh do enzyme COMT hoạt động chậm, dẫn đến nồng độ dopamine trong não cao. Những người lo lắng thường có ngưỡng chịu đau thấp và tăng nhạy cảm khi căng thẳng. 

Chiến binh: Xu hướng gen khiến cho hoạt động của COMT tăng mạnh dẫn đến việc giảm nồng độ dopamine. Điều này giúp tăng khả năng chịu đau cùng khả năng đối đầu với căng thẳng. 

Đọc thêm về nghiên cứu này: https://www.amchara.com/genetics-dna/how-our-genetics-predispose-us-to-react-to-stress

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3