Năng lực thể chất là gì? Có phải năng lực thể thao do gen quy định? | Genetica®