Lần đầu tiên xác định được gen tác động đến sự khởi đầu chu kỳ kinh nguyệt | Genetica®