Không chỉ một, mà nhiều gen cùng quy định xu hướng tình dục | Genetica®