Có thể điều trị ADHD mà không cần dùng thuốc? | Genetica®