Thuận tay trái hay phải liệu có phải do gen quyết định? | Genetica®