Dị ứng Vitamin C có liên quan đến di truyền không? | Genetica®